>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1383 - دوره:17 - شماره:1


  tick  ارزیابی دقت دانسیتومتری تصاویر دیجیتال غیرمستقیم با استفاده از نرم افزار Photoshop اصلاح شده - صفحه:5-11

  tick  مقایسه اثر داکسی سایکلین 20 میلیگرمی و دارونما در درمان پریودنتیت مزمن متعاقب جرمگیری و صاف کردن سطح ریشه - صفحه:12-18

  tick  ارزیابی کلینیکی و رادیوگرافیک درمان گرفتاری درجه Ii فورکا مولرهای فک پایین با استفاده از Demineralized Bone Matrix (Dynagraft)در مقایسه با روش Coronally Poistioned Flap - صفحه:19-25

  tick  مقایسه آزمایشگاهی کارایی روشهای چرخشی Flex Master, Protaper, Profile و دستی Niti K-File در آماده سازی کانال ریشه - صفحه:26-31

  tick  ارزیابی دقت یک نوع Electronic Apexlocator در تعیین طول دندانهای شیری (In-Vitro) - صفحه:32-40

  tick  ارزیابی دقت برنامه Subtraction نرم افزار Photoshop در تشخیص تغییرات جزئی دانسیته با استفاده از Radiovisiography - صفحه:41-48

  tick  مقایسه استحکام خمشی پرسلن دندانی جدید (D4 Dentin) با پرسلن دندانی کارخانه (V Mk 68n) Vita - صفحه:49-54

  tick  شیوع عفونت هپاتیت Cدر دندانپزشکان شهر یزد و سنجش آگاهی آنها در مورد انواع هپاتیت - صفحه:55-59

  tick  مقایسه Marginal Gapدو آلیاژ بیس متال (مینالوکس و وراباند 2) در مراحل پخت پرسلن - صفحه:60-69

  tick  مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی Expression نشانگر Ki-67 در مراحل پخت پرسلن - صفحه:70-77

  tick  ارزیابی برخی خواص فیزیکی«زولیران» بر اساس استانداردهای En 23107, Bs 7214, Iso 3107 - صفحه:78-85

  tick  ارزیابی علت کشیدن دندان در مراجعه کنندگان در مراجعه کنندگان به بخش جراحی دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:86-90
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved