>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1384 - دوره:18 - شماره:1


  tick  تاثیر متقابل درمانهای اندودنتیک و ارتودنتیک - صفحه:5-14

  tick  مقایسه استحکام باند برشی Unfilled Resin به مینای خشک و دنتین باندینگ روی مینای خشک و مرطوب - صفحه:15-20

  tick  اندازه گیری درجه تبدیل مونومر به پلیمر در Prompt L-Pop, Single Bond, Scotch Bond Mp Plus Adhesive و یک باندینگ آزمایشگاهی - صفحه:21-29

  tick  ارزیابی بافتی و هیستومورفومتری استخوان سازی القا شده با استفاده از ترکیب اکتاکلسیم فسفات و ژلاتین ماده زمینه ای استخوان در ضایعات استخوان پاریتال موش صحرایی - صفحه:30-39

  tick  بررسی و مقایسه زیست سازگاری آلیاژ مینالوکس و آلیاژ مشابه خارجی (In- Vitro) - صفحه:40-50

  tick  مطالعه تغییرات مورفولوژیک مینا تحت تاثیر دو ماده Bleaching با استفاده ازمیکروسکوپ الکترونی - صفحه:51-55

  tick  ادونتوژنیک کراتوسیست: بررسی گذشته نگر 31 ساله در بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - صفحه:56-60

  tick  ارزیابی ارگونومیکی وضعیتهای کاری شاغلین حرفه های دندانپزشکی شهرستان بیرجند به روش Rapid Entire Body Assessment (Reba) - صفحه:61-67

  tick  مقایسه دو روش توموگرافی معمولی و رادیوویزیوگرافی در ارزیابی قبل از جراحی برای ایمپلنت های دندانی - صفحه:68-73

  tick  شیوع میکروارگانیسم های Actinobacillus Actinomycetemcotations و Prophyromonas Gingivalis در فلور میکروبی زیر لثه بیماران مبتلا به پریودنتیت مهاجم - صفحه:74-80

  tick  مقایسه اثر سه ماده اچ کننده پرسلن (Pha- Apf- Hf) بر روی استحکام برشی باند کامپوزیت- پرسلن - صفحه:81-91

  tick  جاینت سل گرانولوما: بررسی مقطعی در بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (79-1365) - صفحه:92-97
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved