>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1384 - دوره:18 - شماره:3


  tick  واکسیناسیون دندانپزشکان و مراقبین بهداشت دهان و دندان - صفحه:5-14

  tick  بررسی نشت باکتریال چهار ماده پرکننده انتهای ریشه:Root Mta، White Pro Root Mta، Gray Pro Root Mta و سیمان پرتلند نوع I - صفحه:15-23

  tick  بررسی و مقایسه درمان اپولیس فیشوراتوم با تیغ جراحی و لیزر دی اکسید کربن - صفحه:24-30

  tick  بررسی میزان حفظ انحنای کانال در دندانهای آماده شده در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران( مطالعه پنج ساله) - صفحه:31-37

  tick  مقایسه کلینیکی و رادیوگرافیک مولرهای شیری پالپوتومی شده با فرموکروزول و الکتروسرجری - صفحه:38-44

  tick  مقایسه تغییرات پالس اکسیمتری، تعداد تنفس و ضربان قلب متعاقب تزریق بی حس کننده حاوی مواد رگ فشار (لیدوکائین آدرنالینه) و بدون آن (مپی واکائین) - صفحه:45-50

  tick  مقایسه میانگین شمارش Agnors در اسمیر سیتولوژی مخاط سالم دهانی در افراد سیگاری و غیرسیگاری - صفحه:51-58

  tick  بررسی شاخصهای پریودنتال در زنان بالای سن منوپوز - صفحه:59-65

  tick  مقایسه دفت رادیوگرافی دیجیتال با رادیوگرافی معمولی در ارزیابی طول کانال های انحنادار - صفحه:66-74

  tick  مقایسه بافت شناسی ترمیم پرفوراسیون فورکا به وسیله Root Mta و Pro Root Mta در دندانهای تکامل یافته سگ - صفحه:75-81

  tick  بررسی قابلیت تکرارپذیری سه روش مختلف اندازه گیری عرض لثه کراتینیزه - صفحه:82-87

  tick  اندازه گیری ابعاد مختلف رنگ پس از استفاده از Shade Modifier به همراه سمان های رزینی در زیر Porcelain Laminate برای پوشاندن تغییر رنگهای دندانی (بررسی لابراتوری) - صفحه:88-97
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved