>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران   
سال:1386 - دوره:20 - شماره:3


  tick  بررسی مقاومت به شکست اینله بریج های Fiber-Reinforced Composite قدامی بالا و خلفی پایین در شرایط In Vitro - صفحه:178-185

  tick  بررسی مقایسه ای توانایی سه سیلر مختلف در ایجاد مهر و موم کانال ریشه - صفحه:186-192

  tick  بررسی استحکام باند برشی کامپوزیت به فلزات غیرقیمتی با آماده سازی های سطحی مختلف - صفحه:193-200

  tick  بررسی دقت توموگرافی خطی در تعیین محل حفره بینی و سینوس ماگزیلاری - صفحه:201-204

  tick  بررسی آزمایشگاهی جهش زایی و سمیت سلولی چهار سیلر مختلف کانال ریشه - صفحه:205-211

  tick  بررسی اثرات دندانی اسکلتی استفاده از دستگاه فانکشنال فرمند Ii در مال اکلوژن کلاس Ii - صفحه:212-219

  tick  بررسی تطابق موارد تجویز کلیشه های پانورامیک تهیه شده در بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با دستورالعمل های پیشنهادی Fdaدر سال تحصیلی 1384-1385 - صفحه:220-226

  tick  مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت میکروبی دو نوع Mta (ساخت ایران و برزیل) در اپکسیفیکاسیون تک جلسه ای - صفحه:227-232

  tick  بررسی اثر دو ژل سفید کننده In Office و Home بر ریز سختی سطح رزین کامپوزیت - صفحه:233-238

  tick  بررسی مقایسه ای ارتباط استئوپروز و بیماری های پریودنتال - صفحه:239-244

  tick  مدلسازی ریاضی پلن های سطح لبیال دندان سانترال ماگزیلا - صفحه:245-249

  tick  بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر نگرش کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی کشور نسبت به جایگاه خود در آینده حرفه - صفحه:250-258
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved