>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1383 - دوره:11 - شماره:39


  tick  بررسی 2 روش سیتولوژی سلول های متفلس شده در فرمالین نمونه های تکه برداری شده و هیستوپاتولوژی در تشخیص سرطان - صفحه:5-12

  tick  تعیین ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری با بیماری های عروق کرنر - صفحه:13-22

  tick  بررسی قدرت دست در سالمندان مقیم خانه های سالمندان شهر تهران - صفحه:23-30

  tick  تاثیر سن شروع سندرم نفروتیک حساس به استرویید بر پیش آگهی آن در کودکان - صفحه:31-38

  tick  بررسی رابطه میزان روی سرم و نوروپاتی محیطی در بیماران همودیالیزی مزمن - صفحه:39-48

  tick  بررسی تاثیر کارگاه آموزشی مهارت های تدریس بر کیفیت تدریس دستیاران - صفحه:49-58

  tick  تاثیر مصرف ویتامین C بر سطح لیپوپروتئین ها، آپو B، آپو A-I و مالون دی آلدیید سرم و برسی تداخل آن با مس در افراد هیپرلیپیدمیک - صفحه:59-68

  tick  ارزیابی فعالیت آنزیم نیتریک اکسید سنتتاز در سلول های آندوتلیال آئورت موش های صحرایی سالم و دیابتی به روش هیستوشیمیایی Nadph دیافورزیز - صفحه:69-76

  tick  بررسی عوامل مستعدکننده ایجاد زخم پای دیابتی و پیامدهای آن در بیماران مبتلا به سندرم پای دیابتی بستری در مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص )تهران طی سالهای 1375-1380 - صفحه:77-84

  tick  آنژیوسارکوم دهلیز راست (گزارش 1 مورد) - صفحه:85-90

  tick  ارزیابی نقش دگزامتازون در کاهش درد حاد و مزمن و مقایسه آن با استرس در مدل فرمالین در موش سوری - صفحه:91-96

  tick  نگرش پزشکان و پرستاران بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران نسبت به اهدای عضو در مرگ مغزی سال 1382 - صفحه:97-106

  tick  ارزیابی ارزش تشخیصی روش Agnor در افتراق ضایعات خوش خیم از بدخیم در سیتولوژی ادرار - صفحه:107-114

  tick  مقایسه میزان نیاز به اینوتروپ در بیماران تحت عمل پیوند عروق کرونر با 2 داروی بیهوشی دهنده متفاوت - صفحه:115-122

  tick  ارزیابی وضعیت شنوایی در شیرخواران و کودکان مبتلا به مننژیت در بیمارستان کودکان مفید به کمک آزمون پاسخ های برانگیخته شنوایی ساقه مغز - صفحه:123-132

  tick  مقایسه میزان موفقیت فراکشنال اینداکشن همراه با تزریق اکستراآمنیوتیک نرمال سالین و کشش روی گردن رحم توسط سوتد فولی برای ختم حاملگی های 3 ماهه دوم - صفحه:133-142

  tick  بررسی تغییرات آسیب شناسی پانکراس در هیپوگلیسمی ناشی از افزایش انسولین در دوران نوزادی - صفحه:143-150

  tick  کارسینوم سلول استوانه ای تیروئید: گزارش 1 مورد - صفحه:151-158

  tick  بررسی اثر گازهای شیمیایی (به طور عمده موستارد ) روی نوتروفیل های مصدومان شیمایی 10 سال پس از مصدومیت طی جنگ تحمیلی - صفحه:159-164

  tick  بررسی اثرات تجویز آهن خوراکی، تزریقی و اریتروپویتین بر سطح هماتوکریت و درصد اشباع ترانسفرین در بیماران همودیالیزی - صفحه:165-171
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved