>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1395 - دوره:23 - شماره:149


  tick  اثرایمونوتراپیوتیک آل- ترانس رتینوئیک اسید بر دیابت تیپ 1 در موش و تاثیر آن بر بیان ژن (Peroxisome Proliferator- Activated Receptor Gamma (Pparγ - صفحه:1-8

  tick  ضرورت کاربرد آموزش الکترونیکی و اثربخشی آن در خودمراقبتی بیماران - صفحه:9-17

  tick  اثر یک دوره تمرینات هوازی موزون بر کیفیت خواب زنان جوان غیر فعال - صفحه:18-27

  tick  نگاهی به ژن درمانی، پیشرفت‌های اخیر و چشم انداز آینده - صفحه:28-45

  tick  بررسی تاثیر تغییرات درجه حرارت در نگهداری خون بند ناف قبل از جدا سازی در زمانهای متفاوت - صفحه:46-52

  tick  شبیه سازی پروفیل حرارتی پستان نرمال و سرطانی توسط نرم افزار فلوئنت - صفحه:53-61

  tick  تاثیر آموزش براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر میزان مصرف میان وعده های کم ارزش در مدارس متوسطه شهرستان چناران - صفحه:62-72

  tick  بررسی تاثیر شش هفته ورزش استقامتی(روی تردمیل) و سولفات منیزیم بر آستانه درد موش‌های معتاد در سندرم ترک - صفحه:73-81

  tick  آمیوتروفیک لترال اسکلروز با نقاب مالتیپل اسکلروز و واسکولوپاتی در Mri مغز - صفحه:82-88

  tick  بررسی ارتباط کم خونی فقرآهن وهیپوتیروئیدی اولیه - صفحه:89-97

  tick  ارتباط متقابل پلی مورفیسمCetp Taq1bو مقدار چربی دریافتیبر سطحHdl-Cبا توجه به وضعیت پروفایل لیپید در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 - صفحه:98-108
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved