>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1395 - دوره:23 - شماره:142


  tick  خواص ضد اکسیدان برون سلولی عصاره برخی اسفنج های دریایی سواحل چابهار - صفحه:1-10

  tick  بررسی مروری اهمیت حلقه کینولون در دستیابی به داروهای ضد مالاریای جدید - صفحه:11-19

  tick  تعیین جهش در اگزون 8 ژن P53 در بیماران مبتلا به تومور مغزی از نوع آستروسایتوما - صفحه:20-25

  tick  ارتباط بین سیستم آپاچی 2 و مرگ ومیر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه اورژانس و مقایسه آن با بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه داخلی و جراحی - صفحه:26-33

  tick  بررسی میزان و الگوی بروز پروتئین Her2 در تریکواپیتلیوما در مقایسه با کارسینومای سلول بازال پوست به روش ایمونوهیستوشیمی - صفحه:34-41

  tick  شناسایی عوامل خطر زمان تا ترخیص‌های مکرر بیماران دچاراختلال دوقطبی با استفاده از مدل درستنمایی تاوانیده دارای شکنندگی مشترک گاما در مقایسه با مدل بدون شکنندگی - صفحه:42-49

  tick  طراحی جدید از فلپ سورال برای ضایعات مچ و پاشنه - صفحه:50-56

  tick  مصرف استاتین و پیش آگهی سپسیس - صفحه:57-63

  tick  نقش عدم تحمّل ابهام و باورهای فراشناختی مثبت در اختلال‌های وسواس فکری عملی و افسردگی اساسی - صفحه:64-72

  tick  Photo Quiz - صفحه:73-74
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved