>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1394 - دوره:22 - شماره:132


  tick  مقایسه عامل‌های شخصیتی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در سرطان ریه و معده با افراد بهنجار - صفحه:1-9

  tick  کاربرد مدل‌های نیمه‌پارامتری بقا در ارزیابی عوامل خطر وابسته به زمان بر نرخ شوک‌های واردشده به بیماران قلبی - صفحه:10-17

  tick  ارزیابی استدلال بالینی دستیاران و کارورزان پزشکی براساس پرسشنامه تفکر تشخیصی در دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1392 - صفحه:18-25

  tick  اثر تمرین ورزشی هوازی بر پروتئین سلولی کلارای 16 کیلو دالتونی و کورتیزول افراد وابسته به مواد مخدر - صفحه:26-34

  tick  مهار رشد رده سرطانی K562 با استفاده از دیواره سلولی استخراج شده از پروبیوتیک‌های Saccharomyces Cerevisiae و Saccharomyces Boulardi به همراه نانو ذرات روی - صفحه:35-45

  tick  مدل‌سازی توام داده‌های بقا و طولی و کاربرد آن در بررسی عوامل موثر بر آسیب حاد کلیوی - صفحه:46-55

  tick  تاثیر برنامه آموزشی ترکیبی بر اساس مدل بزنف برکنترل دیابت بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان سمیرم - صفحه:55-62

  tick  بیماری استیل بالغین - صفحه:63-72

  tick  مقایسه سطح سرمی Tnf-Α در افراد سالم ساکن در شهر تهران و اصفهان - صفحه:73-78

  tick  بررسی فراوانی کبد چرب با استفاده از سونوگرافی در دانش آموزان پسر بدون تاریخچه بیماری‌های کبدی و ارتباط آن با آنزیم های کبدی، شاخص توده بدنی و چربی دور کمر - صفحه:79-86

  tick  بررسی ارتباط سطح قندخون با وضعیت همودینامیک بیماران غیردیابتی تحت عمل جراحی غیر اورژانس - صفحه:87-94

  tick  بررسی اثر مهاری سلول‌های بنیادی مزانشیمی بافت چربی بر روی تکثیر سلول‌های تک هسته‌ای طحالی موش دیابتی C57bl/6 در محیط آزمایشگاه - صفحه:95-106
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved