>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1393 - دوره:21 - شماره:129


  tick  تاثیر مورفین خوراکی بر بافت کبد جنین موش صحرائی نژاد ویستار در هفته دوم جنینی: یک مطالعه هیستوپاتولوژیک - صفحه:1-9

  tick  ارزیابی اختلالات شخصیتی در بیماران مبتلا به صرع ایدیوپاتیک مراجعه کننده به کلینیک صرع بیمارستان رسول اکرم - صفحه:10-17

  tick  بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم ژن Bcl11a با میزان بیان ژن گاما گلوبین و مقدار هموگلوبین F در افراد مبتلا به بیماری بتا تالاسمی اینترمدیا در جمعیت اصفهان - صفحه:18-26

  tick  بررسی مقایسه ای پیامدهای بارداری و زایمان در نوجوانان و زنان نخست زا مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی کوثر شهر قزوین در سال 92-1391 - صفحه:27-38

  tick  نگرش نسبت به سوء مصرف مواد و پیامدهای آن: نقش پیش بین صفات شخصیت و عوامل جمعیت شناختی - صفحه:39-50

  tick  بررسی سطح سرمی هوموسیستئین در زنان باردار پرهاکلامپتیک و زنان باردار غیر پرهاکلامپتیک ترم در بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران - صفحه:51-57

  tick  سنجش محیط آموزشی بخش‌های بالینی اصلی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران از دیدگاه کارآموزان و کارورزان بر اساس مدل تغییر یافته Dreem - صفحه:58-67

  tick  بررسی تاثیر ارزیابی‌های جامع سالمندی بر کیفیت زندگی افراد سالمند ناتوان مبتلا به سرطان - صفحه:68-74

  tick  تاثیر خستگی عضلات تنه بر کنترل تعادلی ایستا در دو گروه سنی جوان و میانسال - صفحه:75-80

  tick  تعیین تاثیر مکمل یاری با آهن به تنهایی و توام با اسید دوکوزا هگزانوئیک بر شاخص‌های کم‌خونی فقر آهن در زنان مبتلا به کم خونی فقر آهن - صفحه:81-89
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved