>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علوم پزشکی رازی   
سال:1393 - دوره:21 - شماره:118


  tick  تاثیر مصرف مکمل زنجبیل بر برخی از عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 - صفحه:1-12

  tick  بررسی مولکولی جهش های غیر حذفی ژن های آلفاگلوبین بیماران آلفا تالاسمی دراستان کرمانشاه - صفحه:13-21

  tick  تاثیر مصرف عصاره گیاهی کالپوره (Teucrium Polium) بر شاخص پراکسیداسیون لیپیدی پس از یک وهله فعالیت هوازی - صفحه:22-31

  tick  تحلیل شکاف مهارت و نیازهای آموزشی دانشجویان دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رابطه با راهبردهای تدریس - صفحه:32-42

  tick  شیوع و ریسک‌فاکتورهای اختلالات اسکلتی-عضلانی در رانندگان تاکسی درون‌شهری و بیرون‌شهری؛ شهر اندیشه سال 1390 - صفحه:41-50

  tick  بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر توانمند سازی دانش آموزان در پیشگیری از مصرف سیگار - صفحه:52-63

  tick  مقایسه پاسخ حاد هورمونی متعاقب فعالیت مقاومتی با شدت متوسط در مردانجوان و میانسال - صفحه:64-72

  tick  پیش بینی موفقیت تحصیلی بر اساس هوش هیجانی و مولفه های جمعیت شناختی - صفحه:73-80

  tick  تعیین درجه‌ توسعه یافتگی شهرستان های استان بوشهر از نظر شاخص های بهداشتی درمانی با استفاده از روش تاکسونومی عددی - صفحه:81-91

  tick  عوامل موثر بر تاثیر گذاری کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر بر دانش، نگرش و عملکرد شرکت کنندگان - صفحه:92-101
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved