>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات حقوق خصوصی   
سال:1386 - دوره:37 - شماره:4


  tick  ایجاد محیط حقوقی مناسب برای رشد علم - صفحه:1-36

  tick  چالش های جدید حقوق مالکیت فکری - صفحه:37-64

  tick  قابلیت اجرایی طرح 2001 مسئولیت دولت ها در حوزه قواعد حقوق بشری - صفحه:65-94

  tick  مشروعیت عزل دین و آثار آن - صفحه:95-106

  tick  شیوه های بازنگری در قوانین اساسی - صفحه:107-124

  tick  حمایت از حق موجودیت اقلیت ها در پرتو مجازات مرتکبان ژنوسید در رویه ی قضایی بین المللی - صفحه:125-160

  tick  حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام - صفحه:161-190

  tick  تبیین منطقی دلیل قضایی - صفحه:191-204

  tick  جرم انگاری پول شویی و گستره آن در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران - صفحه:205-228

  tick  انتقال قرارداد - صفحه:229-242

  tick  نقد و بررسی حکم «دیه نفس» در قانون مجازات اسلامی - صفحه:243-272

  tick  نسل سوم حقوق بشر و حق به محیط زیست سالم - صفحه:273-296

  tick  باز پژوهش سببیت حیازت، در تملک - صفحه:297-314

  tick  تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر - صفحه:315-326

  tick  توجیهات فلسفی مجازات از وحدت گرایی تا تکثرگرایی - صفحه:327-350
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved