>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات حقوق خصوصی   
سال:1391 - دوره:42 - شماره:1


  tick  بررسی فقهی- حقوقی شرکتهای هرمی - صفحه:1-15

  tick  تاثیر معنوی فعالیت های بشر دوستانه بر نظام قضایی بین المللی - صفحه:17-36

  tick  اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیک - صفحه:37-52

  tick  زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه - صفحه:53-66

  tick  «مطالعه ماهوی و آیین دادرسی جمع و انتخاب مسئولیت قهری و قراردادی نسبت به طرفین قرارداد» - صفحه:67-87

  tick  مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق معنوی مربوط به شخصیت و حقوق بشر - صفحه:89-107

  tick  توزیع خسارت در حقوق مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب - صفحه:109-126

  tick  اعتبار قاعده سابقه در مراجع کیفری بین المللی - صفحه:127-144

  tick  نظام نوین گزارش دهی دولتها به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد - صفحه:145-159

  tick  ضابطه یا استاندارد اثبات دعوی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری - صفحه:161-179

  tick  مبحثی از مباحث تحلیل اقتصادی حقوق مصرف کننده: فلسفه اقتصادی حق تعویض یا استرداد کالای معیوب و جایگاه آن در حقوق ایران - صفحه:181-199

  tick  اصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و استثناها و قیدهای آن - صفحه:201-216

  tick  «نحوه و قلمرو اجرای دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس» - صفحه:217-231

  tick  تعهدات و مسئولیت های ناشی از حمل و نقل جاده ای دوستانه مسافر در حقوق ایران و فرانسه - صفحه:233-251

  tick  کنوانسیون رتردام - صفحه:255-275
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved