>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات سلامت در جامعه   
سال:1398 - دوره:5 - شماره:4


  tick  آلودگی به شپش سر با تاکید بر روشهای درمانی موثر در دانش آموزان مدارس شهرستان مشهد در سال 97-1396 - صفحه:23-32

  tick  ارزیابی غلظت و ریسک بهداشتی مواجهه با فیوم کل و منگنز در فرایند جوشکاری یک صنعت فلزی - صفحه:45-56

  tick  بررسی غلظت و توزیع بنزن در هوای شهر تهران و پهنه بندی آن با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (Gis) - صفحه:1-10

  tick  بررسی مقایسه ای راندمان فرایند اکسیداسیون فتوشیمیایی بر پایه پراکسید هیدروژن (Uv/Hp) و پرسولفات (+Uv/Naps/ Fe2) برای تجزیه پاراکوات از محلول های آبی - صفحه:68-81

  tick  تاثیر آموزش به شیوه چند رسانه ای بر مراقبت از چشم و درک بیماری در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهر بیرجند - صفحه:57-67

  tick  رابطه بین وضعیت شناخت و تبعیت دارویی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون - صفحه:33-44

  tick  پیش بینی سرزندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته های بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان مبتنی بر ادراک آنها از محیط یادگیری - صفحه:11-22

  tick  چالش های اجرایی اعتباربخشی بیمارستانی با رویکردی به کشور ایران: مطالعه مروری انتقادی - صفحه:82-98
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved