>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات سلامت در جامعه   
سال:1398 - دوره:5 - شماره:3


  tick  بررسی اپیدمیولوژیک مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی عروقی در ارتباط با بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر همدان سال 1396 - صفحه:27-38

  tick  بررسی تاثیر آموزش بر نرخ اعمال ناایمن با استفاده از سیستم مدیریتی Hsems - صفحه:15-26

  tick  بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر میزان سزارین در بیمارستانهای تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان - صفحه:52-60

  tick  بررسی تنوع زیستی و پراکندگی جغرافیایی کنه ها در اهواز، جنوب غربی ایران، سال 1397 - صفحه:61-72

  tick  بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهرستان تربت حیدریه به روش Iwqis در سال 1397 - صفحه:73-82

  tick  بررسی میزان حذف Cod محلول از فاضلاب حاوی روغن زیتون به روش انعقاد الکتریکی: مطالعه مدلهای سینتیک - صفحه:1-14

  tick  بررسی نقش واسطه ای سبک های هویتی بر نگرانی از تصویر بدنی و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان مراجعه کننده به مراکز درمانی زاهدان - صفحه:83-93

  tick  مقایسه فراوانی علائم فرسودگی شغلی در پزشکان عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده با سایر پزشکان عمومی در استان مازندران در 1397 - صفحه:39-51
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved