>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات سلامت در جامعه   
سال:1398 - دوره:5 - شماره:2


  tick  آنالیز کمی و کیفی پسماندهای دارویی یک بیمارستان فوق تخصصی در شهر تهران در سال 1396 - صفحه:1-10

  tick  بررسی اپیدمیولوژی آلودگی به شپش سر و ارتباط برخی از عوامل اثرگذار بر آن در دانش آموزان مدارس ابتدایی دخترانه شهرستان تنکابن در سال 971396 - صفحه:61-72

  tick  بررسی رابطه میان گشت زنی اینترنتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در شبکه بهداشت و درمان با رویکرد مدل معادلات ساختاری - صفحه:73-83

  tick  بررسی سرزندگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان براساس ادراک آنها از محیط یادگیری در دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 1397 - صفحه:31-40

  tick  بررسی میزان سر و صدا در کارخانه شکر مجتمع کشت و صنعت دعبل خزاعی - صفحه:19-30

  tick  تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان نکا - صفحه:11-18

  tick  رابطه رضایت کارکنان بیمارستان با رضایت مادران، کیفیت خدمات و روند بهبودی کودکان - صفحه:41-51

  tick  رابطه وسواس فکری با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران - صفحه:52-60
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved