>
Fa   |   Ar   |   En
   نظریه‏سازی برای موسیقی زیرزمینی ایران  
   
نویسنده کوثری مسعود ,مولایی محمد مهدی
منبع تحقيقات فرهنگي ايران - 1391 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:43 -73
چکیده    چکیده گونه‏های مختلف موسیقی زیرزمینی از جمله مسایل مهم عرصه فرهنگ جوانان کشور در سال‏های اخیر بوده است. شناخت انتقادی این گونه‏های موسیقی، به مواجهه مناسب‏تر با این پدیده اجتماعی - فرهنگی کمک خواهد کرد. از‌این‏رو، این پژوهش به‌دنبال مطالعه گونه موسیقی رپ ایرانی - فارسی با تاکید بر مسیله مردانگی است. بدین‌منظور موسیقی‌ رپ فارسی در سال‌های ???? تا ???? تحلیل شده است. روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش، نظریه زمینه‌محور ساختارگرا است. از‌این‌رو، به‌جای استفاده از نظریه‌های موجود به‌عنوان چهارچوب نظری، پژوهشگران در پی تولید نظریه خودبنیاد و بومی از دل داده‌های میدانی بوده‏اند. بدین‌منظور با استفاده از شیوه نمونه‌گیری نظری، داده‌های لازم از منابع مختلف گردآوری شده‌اند. در گردآوری داده‌ها از تکنیک‌های متعددی مانند مصاحبه، مشاهده، مشاهده آنلاین و گردآوری اسناد و متون استفاده شده است. پس از این مرحله، همه داده‌ها با استفاده از دستورالعمل‌های کدگذاری‌ سه‌گانه باز، محوری و انتخابی کدگذاری شده‌اند. در نهایت، از دل داده‌ها ?? مفهوم و ?? مقوله استخراج شده و شکل‏های متکثر مردانگی در موسیقی رپ ایرانی - فارسی به‌عنوان مقوله مرکزی مشخص شده‌اند. پس از آن، با استفاده از مدل پارادایمی، نظریه خودبنیادِ برآمده از دل داده‌ها به‌صورت داستان و مدل تصویری ارایه شده است. در پایان نیز با پاسخ‌گویی به سوالات هفت‌گانه استراس و کوربین درباره تجربه در مطالعه، پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته است کلیدواژگان فرهنگ جوانان؛ موسیقی مردم‏پسند؛ موسیقی زیرزمینی؛ موسیقی رپ؛ رپ ایرانی - فارسی؛ نظریه زمینه‏محور
کلیدواژه فرهنگ جوانان ,موسیقی مردم‏پسند ,موسیقی زیرزمینی ,موسیقی رپ؛ ,رپ ایرانی - فارسی ,نظریه زمینه‏محور
آدرس دانشگاه تهران, دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه تهران, کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved