>
Fa   |   Ar   |   En
   فرهنگ، سیاست نام‌گذاری و بازنمایی هویت بررسی مجموعه‌های طنز صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380ه. ش  
   
نویسنده نظری علی اشرف ,حسن پور علی ,حسن‌پور محسن
منبع تحقيقات فرهنگي ايران - 1391 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:1 -22
چکیده    گفتمان‌های موجود در هرجامعه فرایندهایی را بازتولید می‌کنند که بر اساس آنها، این توانایی در افراد ایجاد می‌شود تا با به‌کارگیری نمادها، نشانه‌ها و زبان مشترک به عمل با یکدیگر بپردازند. هر گفتمان اغلب برخی انتخاب‌ها را به‌عنوان انتخاب‌های اشتباه، بی معنا یا غیر‌مناسب کنار می‌گذارد. در این پژوهش تلاش می‌شود با رویکرد مطالعات فرهنگی و بهره‌گیری از روش گفتمان، سیاست نام‌گذاری در مجموعه‌های طنز صدا‌و‌سیما مورد بررسی قرار گیرد. در‌این‌راستا، با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ابتدا به جمع آوری داده‌ها پرداخته شده است و سپس با انتخاب پنج مجموعه طنز پخش‌شده از صداوسیما به استخراج نام?های مورد استفاده در این برنامه‌ها و نسبت آنها با نام‌های ملّی و اسلامی پرداخته شده است. در این راستا، از مجموعه‌های پخش‌شده در سال‌های دهه 1380 به‌صورت تصادفی پنج سریال تلویزیونی، مرد هزارچهره، دارا و ندار، خوش‌نشین‌ها و خانه‌به‌دوش انتخاب شده، مورد بررسی قرار گرفته‌اند و نام‌هایی که در این مجموعه‌ها مورد استفاده قرار گرفته بود، استخراج شده است. نتایج این پژوهش در جداول فراوانی نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه در زندگی اجتماعی همواره نام‌ها و نشانه‌های مندرج در متن گفتمان اسلامی مرکزیت دارند، در مجموعه‌های طنز صداوسیما، این نام‌ها حداقل استفاده را دارند و در مقابل، این نام‌های ایرانی‌اند که بیشترین استفاده را داشته اند. از‌این‌رو، گفتمان معنایی حاکم در عرصه سیاست نام‌گذاری در برنامه‌های طنز صداوسیما فرایندهایی را ایجاد کرده است که منجر به بازنمایی طنزگونه اسامی اغلب ایرانی و تضعیف نظام معنایی آن از طریق مطایبه بوده است
کلیدواژه گفتمان ,شالوده شکنی ,نام‌گذاری ,هویت ,صداوسیما ,طنز
آدرس دانشگاه تهران, استدایار علوم سیاسی دانشگاه تهران, ایران, کارشناس ارشد علوم سیاسی (دانشگاه نامشخص), ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved