>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مطالعه موردی: دانشجویان واحد پارس‌آباد  
   
نویسنده حاتمی محمدرضا ,فرجیان مرتضی ,روشن‌چشم حامد ,جمشیدی علی اشرف
منبع تحقيقات فرهنگي ايران - 1391 - دوره : 5 - شماره : 4 - صفحه:107 -129
چکیده    چکیده فرهنگ سیاسی در عصر حاضر، یکی از پدیده‌های مهم زندگی اجتماعی به‌شمار می‌رود و نفوذی انکار‌ناپذیر بر کردار سیاسی اعضای جامعه دارد. همچنین یکی از ارکان و محورهای اصلی رشد و توسعه جامعه به‌شمار می‌رود؛ به‌طوری‌که اعتقاد به برابری سیاسی، اعتماد، احساس امنیت و وفاداری ملی یا قومی، ازجمله مواردی است که با فرهنگ سیاسی و درنتیجه با الگوی توسعه جامعه ارتباط دارد. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل تاثیر‌گذار بر فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پارس‌آباد می‌باشد. پرسش اساسی که این پژوهش به دنبال پاسخ آن است، «عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پارس‌آباد» است. مفروضات پژوهش، حاکی از آن است که متغیرهای قوم‌گرایی، مذهب‌گرایی، انگیزه سیاسی، شخصیت و پایگاه اجتماعیاقتصادی، رابطه‌ای معنی‌دار با فرهنگ سیاسی دارند در پژوهش حاضر، از روش پیمایشی (از نوع همبستگی بین متغیرها) و از مصاحبه کتبی (پرسش‌نامه) به‌عنوان ابزار گردآوری اطلاعات برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها استفاده‌شده است؛ همچنین از روش آماری و نرم‌افزار SPSS، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که به‌جز وجود رابطه بین انگیزه سیاسی و فرهنگ سیاسی پاسخ‌گویان، هیچ‌کدام از فرضیات تحقیق، تایید نشد. این مسیله نشان‌دهنده این مطلب است که موقعیت زمانی و مکانی حاکم بر بوم‌شناسی منطقه پارس‌آباد و به تبع، دانشجویان، متفاوت از موقعیت مکانی و زمانی نظریه‌هایی است که در این زمینه ارایه شده است
کلیدواژه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد پارس‌آباد ,فرهنگ سیاسی ,پایگاه اجتماعی‌‌اقتصادی ,قوم‌گرایی ,مذهب‌گرایی ,انگیزه سیاسی ,نوع شخصیت افراد
آدرس دانشگاه پیام نور, استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان, عضو هییت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد پارس آباد, ایران, دانشگاه پیام نور, دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه پیام نور, عضو هییت علمی دانشگاه پیام نور, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved