>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر برچسب زنی بر گرایش دانشجویان به رفتارهای انحرافی  
   
نویسنده علیوردی نیا اکبر ,جانعلیزاده چوب بستی حیدر ,توحیدیان رقیه
منبع تحقيقات فرهنگي ايران - 1392 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:67 -90
چکیده    برچسب زنی انحرافات بعدی را با ترغیب کردن یک هویت منحرف افزایش می دهد. در میان فرایندهای کنش متقابل نمادی، داغ ننگ یک منحرف، خود پنداره ای تولید می کند که نهایتاً مشوق انحرافات بعدی می شود. تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر برچسب زنی بر گرایش دانشجویان به رفتارهای انحرافی است. روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده است و 410 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران در نیم سال دوم تحصیلی 88-1387 به طور خود اجرا به پرسش نامه پاسخ داده اند. نتایج نشان می دهد که بین سابقه رفتار انحرافی، ارزیابی فرد از خود، ارزیابی دوستان از فرد و ارزیابی اساتید از فرد با گرایش دانشجویان به رفتارهای انحرافی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد. پسرها بیشتر از دختر ها در معرض فرآیند برچسب قرار دارند چرا که سابقه و گرایش آنهابه رفتار انحرافی نیز بیشتر است. داده های این تحقیق با این یافته تحقیقات دیگر که برچسب زنی غیر رسمی پیامدهای مستقیم و منفی برای دیگر جوانب زندگی یک شخص دارد و نیز با پیش بینی نظریه برچسب زنی که برچسب های منحرف احتمال درگیری در بزهکاری های بیشتر را افزایش می دهد، سازگار می باشد
کلیدواژه نظریه برچسپ‌زنی ,ارزیابی فرد از خود ,گرایش ,رفتارهای انحرافی
آدرس دانشگاه مازندران, دانشیارجامعه شناسی ، دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, دانشیارجامعه شناسی ، دانشگاه مازندران, ایران, دانشگاه مازندران, کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه مازندران, ایران
پست الکترونیکی toohidian@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved