>
Fa   |   Ar   |   En
   تحقیقات فرهنگی ایران   
سال:1388 - دوره:2 - شماره:4


  tick  گونه شناسی مدارا و سنجش آن در میان دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی دانشگاه تهران و علامه طباطبایی - صفحه:1-34

  tick  ابعاد فرهنگی، اجتماعی ، سیاسی ، هویت دانشجویان بر مبنای مولفه های سنتی و مدرن - صفحه:35-63

  tick  مطالعه تطبیقی ارزشها و هنجارها و رابطه آنها با آنومی ؛ مطالعه موردی دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه گیلان - صفحه:65-106

  tick  دوگانگی های فرهنگی تکنولوژی ( رویکرد جامعه شناسی فرهنگی در تحلیل تکنولوژی ) - صفحه:107-145

  tick  بازنمایی ایران در سینمای هالیورد - صفحه:147-177

  tick  رسانه و فرهنگ سازی - صفحه:179-208

  tick  اوقات فراغت و هویت اجتماعی : بررسی جامعه شناختی الگوهای گذران اوقات فراغت جوانان در تهران - صفحه:209-242

  tick  گرایش به مصرف گو.نه های موسیقی مردم پسند و میزان پرخاشگری در میان دانشجویان ؛ مطالعه موردی : دانشجویان دانشگاه اصفهان - صفحه:243-262

  tick  مقایسه ذهنیت نسلی و بین نسلی در نسل های دانشگاهی پس از انقلاب اسلامی - صفحه:263-294

  tick  ویژگی های فرهنگ سازمانی با رویکرد بهسازی نیروی انسانی ؛ مطالعه موردی : شرکت های کوچک تولیدکننده قطعات صنعتی شهر تبریز - صفحه:295-330
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved