>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی   
سال:1395 - دوره:12 - شماره:23


  tick  آیا کفش ناپایدار فعالیت عضلات منتخب مچ پا را در شرایط متفاوت راه رفتن افزایش می دهد؟ - صفحه:111-122

  tick  اثر حمل بار کوله پشتی بر روی پاسچر و الگوی راه رفتن دانش آموزان روستایی در دو شیوه حمل - صفحه:141-152

  tick  اثر درجات مختلف صافی کف پا بر تعادل ایستا و پویای پسران نوجوان - صفحه:153-160

  tick  اثر یک دوره تمرین استقامتی شنا به همراه مصرف مکمل سیلیمارین در دوران بارداری بر تغییرات سطوح فاکتور رشد سلول کبدی در بافت کبد نوزادان موش‏های باردار - صفحه:173-180

  tick  اثر8 هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر میزان پروتئین آگرین در عضلات اسکلتی موش های سالمندنر ویستار - صفحه:87-98

  tick  ارتباط الگوهای هم انقباضی کوادریسپس و همسترینگ با زاویه والگوس زانو در زنان ورزشکار حرفه ای - صفحه:15-28

  tick  ارزیابی تغییرات پروفایل بیوشیمیایی- لیپیدی خون و توزیع چربی بدن در مردان غیرفعال دارای اضافه وزن به دنبال پروتکل‌های تمرینی «تداومی هوازی» و «تناوبی پرشدت» - صفحه:123-140

  tick  تاثیر استفاده از فناوری نانو در زیره کفش ورزشی بر توان مچ پا در فاز اتکای دویدن - صفحه:43-52

  tick  تاثیر تمرین هوازی بر شاخص مقاومت به انسولین و ترکیب بدن پسران چاق در دوران بلوغ - صفحه:29-42

  tick  تاثیر تمرینات مقاومتی بر پاسخ های التهابی در مردان چاق - صفحه:161-172

  tick  تاثیر مکمل گیری کوتاه مدت عصاره سیر و فعالیت استقامتی روی چرخ کارسنج بر فعالیت آنزیم پراکسیداز و سوپر اکساید دیسموتاز بزاقی، فشار خون و ضربان قلب در دختران ورزشکار - صفحه:99-110

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین ایزوکالریک با شدّت‌Ltp1و Ltp2 بر متغیرهای قلبیریوی مردان جوان غیر ورزشکار - صفحه:75-86

  tick  عامل القایی هایپوکسی یک آلفا، فاکتور رشد اندوتلیال عروق و یک جلسهتمرین شنای زیر آبی - صفحه:181-191

  tick  مقایسه تاثیر تمرینات سرعتی و قدرتی در حفظ شاخص‌های هماتولوژیکی و اکسیژن مصرفی بیشینه در ورزشکاران مرد 13 تا 15 سال - صفحه:53-64

  tick  پاسخ متفاوت Vegf سرمی در مردان تمرین‌کرده و تمرین‌نکرده به ورزش تناوبی شدید - صفحه:65-74
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved