>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی   
سال:1398 - دوره:15 - شماره:30


  tick  اثر تمرین هوازی تناوبی و مصرف عصاره کاسنی بر سطوح آنزیم‌های کبدی پسران چاق با کبد چرب غیرالکلی - صفحه:103-114

  tick  اثر شش هفته تمرین عملکردی همراه با محدودیت جریان خون بر نسبت مایواستاتین به فولیستاتین و آمادگی بدنی مردان سالمند - صفحه:227-243

  tick  اثر هشت هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط همراه با مصرف زعفران بر روند حافظه و یادگیری در موشهای آلزایمری مدل تریمتیلتین - صفحه:115-128

  tick  اثر هشت هفته تمرین ترکیبی (هوازی مقاومتی) همراه با مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و شاخص پراکسیداسیون لیپیدی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با چرخه جنسی منظم - صفحه:145-160

  tick  اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر میزان Tnfα و Tgfβ1 سرمی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس - صفحه:63-76

  tick  اثر یک دوره تمرین راه رفتن همراه با تحریک ریتمیک دیداری بر هم‌انقباضی عضلات منتخب در سالمندان - صفحه:203-212

  tick  بررسی اثر فعالیت ورزشی هوازی بر سیستم عصبی خودکار قلبی با استفاده از روش ژئومتریکی Poincare Plot - صفحه:175-188

  tick  بررسی ارتباط بین چاقی مرکزی و آمادگی قلبی تنفسی در اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه مازندران - صفحه:31-47

  tick  تاثیر تمرین مقاومتی دایره‌ای بر سطوح پلاسمایی اسیدهای آمینه‌ی شاخه‌دار و مقاومت به انسولین در پسران نوجوان چاق - صفحه:129-143

  tick  تاثیر تمرین ورزشی هوازی بر فشارخون بیماران مبتلا به پرفشار خونی: مطالعه فراتحلیلی - صفحه:77-102

  tick  تاثیر لیگاسیون عصب نخاعی بر بیان ژن‌های Tweakو Fn14 عضله Edl موش‌های نر ویستار پس از یک دوره تمرین Hit - صفحه:161-174

  tick  تاثیر پیش آماده سازی با تمرین تناوبی شدید برمیزان کلوتو و Tnfα موش‏های مبتلا به بیماری ام ‏اس - صفحه:15-29

  tick  تتغییرات آستانه بی هوازی در فازهای مختلف چرخه قاعدگی: تاثیر انتخاب سوبسترای مصرفی - صفحه:213-225

  tick  تحریک همزمان سیگنالهای مرتبط با ظرفیت هوازی عضله و سنتز پروتئین متعاقب فعالیت راه رفتن با محدودیت جریان خون در مردان سالم تمرین نکرده - صفحه:189-202

  tick  طراحی و اعتباریابی آزمون چابکی جدید ویژه بسکتبال - صفحه:49-62
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved