>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی   
سال:1389 - دوره:6 - شماره:11


  tick  اثر دو برنامه تمرین مقاومتی یک جلسه ای با شدت های مختلف بر میزان متابولیسم استراحت در پسران دانشجو - صفحه:93-105

  tick  اثر چهار هفته تمرین تناوبی شدید بر شاخص های منتخب فیزیولوژیکی و متابولیکی مردان فعال - صفحه:107-123

  tick  اثرات توام شنبلیله و ورزش بر کنترل دیابت Ii - صفحه:61-77

  tick  بررسی تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی روی برخی عوامل آنتی اکسیدان و هورمون های تیروئید و ارتباط بین آنها در دختران غیر ورزشکار - صفحه:1-11

  tick  بررسی عملکرد و پاسچر دینامیک بعد از عمل جراحی بازسازی لیگامنت صلیبی قدامی - صفحه:125-135

  tick  بررسی نیم رخ تناسب اندام سه گروه قومی استان خوزستان بر اساس شاخص های آنتروپومتری - صفحه:37-47

  tick  تاثیر وضعیت متفاوت بالیدگی بر Bf%، Bmi، Whr دختران نوجوان غیر ورزشکار در مناطق سردسیر و گرمسیر - صفحه:49-59

  tick  تاثیر یک هفته تمرین یک جلسه ای فزاینده و درمانده ساز در روز بر برخی شاخص های ایمنی دختران فعال - صفحه:13-25

  tick  مرگ سلول های قلبی در پاسخ به یک برنامه تمرینی شدید یک طرح تجربی در موش های صحرایی غیر فعال - صفحه:27-35

  tick  مقایسه اثر تمرین مقاومتی یک نوبت و سه نوبت بر قدرت، استقامت و حجم عضلانی در مردان تمرین نکرده - صفحه:79-91
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved