>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد کشاورزی   
سال:1394 - دوره:9 - شماره:4


  tick  بررسی همگرایی بازار پسته ایران، کاربردی از الگوی آستانه‌ای انتقال مکانی قیمت - صفحه:1-29

  tick  همانندسازی پاسخ کشاورزان به سیاست افزایش قیمت محصولات کشاورزی: مورد مطالعه توابع استان قزوین - صفحه:31-56

  tick  ارزیابی پیش از اجرای تحقیقات کشاورزی در شرایط خطر در پهنه های دشت ساحلی خزری، مرکزی خشک و شمال غربی - صفحه:57-74

  tick  تحلیل نقش متغیرهای اقتصادی بر قیمت مواد غذایی درکشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت - صفحه:75-96

  tick  اندازه‌گیری تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری ایرانی - صفحه:97-119

  tick  کم‌آبیاری و بهبود فناوری آبیاری؛ راهبر‌های بهینه‌ی سازگاری با تغییرپذیری اقلیم - صفحه:121-149

  tick  برآورد ارزش تفریحی مراتع حوزه آبخیز تهم زنجان با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط - صفحه:151-175

  tick  بررسی و تبیین رابطه بین انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی و تخریب محیط زیست در ایران - صفحه:177-195

  tick  بررسی عامل های موثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد: مقایسه الگوهای هاردل دوگانه و دومرحله‌ای هکمن - صفحه:197-219

  tick  ارزشگذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیردر استان خراسان رضوی - صفحه:221-245
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved