>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی روش های سنتی و الگوی ژنتیکی در پیش بینی نوسان‌های قیمت محصولات گزینش‌شده کشاورزی  
   
نویسنده میرزایی عباس ,ضیا آبادی مریم ,زارع مهرجردی محمدرضا ,محمودی سجاد
منبع اقتصاد كشاورزي - 1392 - دوره : 7 - شماره : 2 - صفحه:1 -18
چکیده    در این ارزیابی، پیش بینی نوسان‌های قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزی شامل گندم، جو، ذرت و برنج، با روش‌های معمول پیش‌بینی و الگوی ژنتیکی صورت گرفت. داده‌های مورد نیاز همه ی محصولات از فروردین 1384 تا اسفند 1390 گردآوری شد. از داده‌های آبان‌ماه 1390 تا اسفند‌ماه 1390 برای بررسی دقت پیش‌بینی استفاده شد و همچنین پیش‌بینی برای فروردین‌ماه 1391 تا مهرماه 1391 صورت گرفت. به منظور مقایسه خطای پیش‌بینی روش‌های مختلف نیز، از معیار ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) بهره گیری شد. نتایج بررسی نشان داد که در میان همه روش‌های پیش‌بینی، روش الگوی ژنتیکی دارای خطای کمتری برای پیش‌بینی نوسان‌های قیمت همه محصولات گزینش‌شده کشاورزی است و پس از آن نیز روش خود توضیح جمعی میانگین متحرک فصلی (SARIMA) مناسب می باشد. میزان معیار ریشه میانگین مربعات خطا با استفاده از روش الگوی ژنتیکی برای نوسان‌های قیمت گندم، جو، ذرت و برنج به ترتیب 35/80، 78/82، 23/376 و 92/923 می باشد که پیش بینی نوسان‌های قیمت گندم دارای کمترین میزان خطا (35/80) است. همچنین پیش بینی ماه های آینده نشان داد که نوسان‌های قیمت محصولات گزینش‌شده بسیار زیاد می باشند.
کلیدواژه پیش‌بینی ,قیمت ,محصولات زراعی ,SARIMA ,الگوی ژنتیکی
آدرس دانشگاه شیراز, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه شیراز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved