>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد کشاورزی   
سال:1390 - دوره:5 - شماره:4


  tick  کاربرد نظریه ی بازی ها درتعیین میزان برداشت بهینه از سفره های آب زیرزمینی دشت فیروزآباد - صفحه:1-24

  tick  تعیین میزان آسیب پذیری و شیوه ی مدیریت خطر در گروه های اعتباری خرد: کاربرد مدل تقسیم خطر و داده های پانل - صفحه:25-49

  tick  بررسی تاثیر ضربه های درآمد نفت بر بخش کشاورزی: آزمون بیماری هلندی - صفحه:51-68

  tick  اندازه گیری میزان و چگونگی کمک محصولات زراعی به بهره وری مناطق عمده ی زراعی - صفحه:69-88

  tick  تعیین برنامه ی زراعی استان فارس با استفاده از ره یافت برنامه ریزی مطلوبیت-کارا - صفحه:89-106

  tick  بررسی آثار جانبی اضافه برداشت آب های زیرزمینی بر عرضه ی گندم دردشت پریشان - صفحه:107-129

  tick  بررسی عرضه ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران - صفحه:131-158

  tick  تعیین درجه ی توسعه یافتگی کشاورزی شهرستان های استان فارس با استفاده از روش تاکسونومی عددی - صفحه:159-181

  tick  پیش بینی قیمت ماهانه ی جوجه ی یک روزه ی گوشتی در استان آذربایجان شرقی - صفحه:183-210

  tick  مدیریت پایدار جنگل زرین آباد شهرستان ساری، با استفاده از کاربرد برنامه ریزی فازی و مدل سازی ایجاد گزینه - صفحه:211-229
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved