>
Fa   |   Ar   |   En
   اقتصاد کشاورزی   
سال:1388 - دوره:3 - شماره:2


  tick  اثر رفاهی خروج مهاجران خارجی بر سیاست نان ارزان در ایران - صفحه:1-13

  tick  بررسی اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ فقر شهری و روستایی در ایران - صفحه:15-36

  tick  برآورد ارزش حفاظتی اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط - صفحه:37-64

  tick  بررسی قدرت بازار و کارایی ناشی از تمرکز در بازار فروش گوشت قرمز استان فارس - صفحه:65-81

  tick  کاربرد برنامه ریزی چندهدفه در مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی منطقه ی ساوجبلاغ - صفحه:83-98

  tick  ره یافت شبکه ی عصبی مصنوعی (Ann) و روش های هم جمعی (Ardl و جوهانسون-جوسیلیوس) در پیش بینی قیمت گوشت مرغ در ایران - صفحه:99-124

  tick  بررسی عوامل موثر بر درصد مناطق حفاظت شده در کشورهای در حال توسعه ی منتخب - صفحه:125-137

  tick  بررسی مزیت نسبی تولید محصول لوبیا در استان زنجان - صفحه:139-157

  tick  مطالعه ی تبادل میان اهداف بهره برداران و سیاست گزاران در مصرف آب: مطالعه ی موردی منطقه ی فسا - صفحه:159-184

  tick  اثر جهانی شدن بر نابرابری درآمدی در ایران - صفحه:185-207
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved