>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر کبالت در کاهش فعالیت آلومینیوم های همسایه در شبکه زئولیت Hzsm-5 و نقش آن در افزایش تولید اولفین‌های سبک در شکست کاتالیستی سوخت Lpg  
   
نویسنده عباسی زاده سعید ,کریم زاده رامین
منبع سوخت و احتراق - 1396 - دوره : 10 - شماره : 2 - صفحه:41 -52
چکیده    در این تحقیق، زئولیت hzsm-5 به روش هیدروترمال سنتز شد و با استفاده از کبالت، اصلاح گردید. زئولیت‌های hzsm-5 و co/hzsm-5 به منظور بررسی توزیع محصولات در واکنش شکست کاتالیستی سوخت lpg مورد استفاده قرار گرفته است. کاتالیست‌های تهیه شده با استفاده از آنالیزهای xrd، sem، bet، xrf و nh3-tpd مشخصه‌یابی شدند. نتایج آنالیز nh3-tpd نشان داد که اسیدیته کاتالیست اصلاح شده co/hzsm-5 نسبت به hzsm-5کم‌تر است. توزیع آلومینیوم شبکه زئولیت hzsm-5 با استفاده از آنالیز شیمیایی xrf و uvvisible بازتابی تعیین شد. نتایج نشان داد که سهم آلومینیوم‌های همسایه و آلومینیوم های منفرد در شبکه زئولیت به ترتیب 6/28 و 4/71 درصد بوده است. بازده اولفین‌های سبک در شکست کاتالیستی سوخت lpg توسط زئولیت اصلاح شده با کبالت (1/48 درصد) نسبت به زئولیت hzsm5 (4/45 درصد) بالاتر بوده است. همچنین، بازده محصولات سنگین c5+، میزان کک تشکیل شده و نرخ غیرفعال شدن برای کاتالیست cohzsm-5 نسبت به زئولیت اصلاح نشده پایین‌تر است.
کلیدواژه سوخت Lpg،Hzsm-5، آلومینیوم های نزدیک به هم، کبالت، اولفین سبک
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی ramin@modares.ac.ir
 
   Effect of cobalt in activity reduction of close aluminums in the HZSM5 framework and its role in enhancing light olefins production in Catalytic cracking of LPG fuel  
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved