>
Fa   |   Ar   |   En
   سنتز نانوکاتالیست Nimo/F-Al2o3 به روش تلقیح و اصلاح شده با فلویور جهت استفاده در گوگردزدایی از سوخت های هیدروکربنی  
   
نویسنده ابراهیمی نژاد میترا ,حقیقی محمد
منبع سوخت و احتراق - 1391 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:47 -57
چکیده    در این تحقیق، نانوکاتالیست nimo/f-al2o3به روش تلقیح و با غلظت های متفاوت فلویور برای حذف تیوفن ازسوخت های هیدروکربنی سنتز شد. خواص فیزیکی- شیمیایی نانوکاتالیست های سنتزی توسط روش های آنالیز دستگاهی xrd، fesem، betو ftir مورد بررسی قرار گرفت. نانوکاتالیست حاوی مقدار بهینه فلویور (1 درصد وزنی) خواص ساختاری و سطحی مطلوب تری نسبت به نانوکاتالیست بدون فلویور از خود نشان داد. افزایش فلویور باعث افزایش سطح ویژه نانوکاتالیست و کاهش اندازه ذرات نانوکاتالیست شد. ارزیابی عملکرد نانوکاتالیست های سنتزی نشان دهنده قابلیت کاهش تیوفن از سوخت های هیدروکربنی به کمتر از ppm100 است. این امر به دلیل سطح مخصوص و خواص منحصر به فرد ساختاری این نانوکاتالیست است.
کلیدواژه Nimo/Al2o3 ,گوگردزدایی ,فلویور ,خواص ساختاری
آدرس
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved