>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش بینی نرخ سوزش ترکیب های مختلف پیروتکنیک منیزیم- نیترات سدیم   
   
نویسنده قاسمی حجت ,عرب نژاد محمدهادی
منبع سوخت و احتراق - 1390 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:103 -113
چکیده    در این مقاله، یک مدل موجود برای پیش‌بینی نرخ سوزش ترکیبات مختلف پیروتکنیک منیزیم و نیترات سدیم توسعه داده شده است. با اصلاح برخی اجزای این مدل مانند زمان سوزش ذرات منیزیم، خواص ترموفیزیکی محصولات احتراق و چگالی ترکیب، نرخ سوزش به ازای مقادیر مختلف نسبت ترکیب و فشار پیش‌بینی شده است. سپس این مقدار پیش‌بینی شده‌ با مقادیر تجربی موجود مقایسه شده و تطابق خوبی با نتایج تجربی، به ویژه در مورد وابستگی نرخ سوزش به فشار، نشان داده است.
کلیدواژه احتراق ,پیروتکنیک ,مدل نرخ سوزش
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved