>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در نظام های آموزشی   
سال:1391 - دوره:6 - شماره:17


  tick  ارزشیابی میزان توفیق برنامه های کارآفرینی و نقش آن در اشتغال مولد: مطالعه موردی در نظام مهارت آموزی رسمی در سطح پیش از دانشگاه - صفحه:1-24

  tick  آموزش فنی و حرفه ای در قرن 21: سیاست های یونسکو در خصوص آموزش فنی و حرفه ای در عصر اطلاعات و مقایسه جایگاه آموزش فنی و حرفه ای ایران با آن سیاست ها - صفحه:25-44

  tick  بررسی نقش نظام آموزش مهارتی در کارآفرینی و اشتغال فارغ التحصیلان هنرستان های فنی و حرفه ای شهر اهواز - صفحه:45-70

  tick  آسیب شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام فنی و حرفه ای استان خوزستان در چارچوب اهداف و انتظارات نظام جامع آموزش مهارت و فناوری - صفحه:71-106

  tick  جایگاه اشتغال دانش آموختگان هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش در شهر شیراز - صفحه:107-128

  tick  نقش مهارت های فنی و غیر فنی در فرآیند تجاری سای اختراعات و نوآوری های مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور - صفحه:129-144

  tick  عوامل موثر بر گرایش زنان به مهارت آموزی در بخش مشاغل خانگی: مطالعه موردی در شهرستان گرمسار - صفحه:145-168

  tick  طراحی نظام ارزشیابی عملکرد آموزشی مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای - صفحه:169-188
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved