>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در نظام های آموزشی   
سال:1393 - دوره:8 - شماره:25


  tick  مقایسه وضعیت تنظیم شناختی هیجان در دانش‌آموزان خانواده‌های طلاق و عادی شهر شیراز - صفحه:1-15

  tick  میزان انطباق محتوای کتاب روانشناسی سال سوم متوسطه با نیازهای مادی و معنوی دانش‌آموزان شهرستان شهرکرد در سال 1391 - صفحه:17-36

  tick  روایی عاملی و تغییرناپذیری اندازه‌گیری نسخۀ تجدیدنظر شده دوعاملی پرسشنامۀ فرایند مطالعه - صفحه:37-60

  tick  بررسی نقش منبع کنترل بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهر ساری - صفحه:61-83

  tick  رابطۀ بین جرئت ورزی و تفرّد در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی - صفحه:85-104

  tick  طراحی مقیاس ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه - صفحه:105-123

  tick  شیوه‌های درست و کارآمد آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های اجتماعی در راستای کاهش آسیب‌های زندگی به دانشجویان - صفحه:125-154

  tick  سرمایه فرهنگی خانواده و پیشرفت تحصیلی ( موردمطالعه: دانشجویان منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامی) - صفحه:155-177

  tick  تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر کم طلبی تحصیلی دانش‌آموزان دختر راهنمایی شهر تهران سال تحصیلی 93-1392 - صفحه:179-191

  tick  راهبرد آموزشی 7 مرحله‌ای (Crdomlaer) انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی - صفحه:193-204
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved