>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در نظام های آموزشی   
سال:1397 - دوره:12 - شماره:42


  tick  الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان - صفحه:7-24

  tick  تحلیل نظام مند آموزش چندفرهنگی در ایران - صفحه:25-38

  tick  مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای کمک خواهی بر سازگاری تحصیلی - صفحه:39-58

  tick  مطالعه تطبیقی تبیین چارچوب های سنجش کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران با کشورهای انگلیس، استرالیا، هلند، ایتالیا و هنگ کنگ - صفحه:59-76

  tick  مدل‌سازی تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب مدیران مدارس بر اساس معیارهای شایستگی مدیریتی در آموزش ‌و پرورش اصفهان - صفحه:77-96

  tick  تحلیلی بر موانع استفاده از ابزارها و فن‌آوری‌های آموزش در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران - صفحه:97-120

  tick  بررسی مشکلات چندفرهنگی در مدارس ابتدایی شهر ساوه و ارائه راهکارهای آن - صفحه:121-137

  tick  دیدگاه مدیران و متخصصان در مورد بین‌المللی سازی آموزش باز و از دور در ایران (بررسی موردی دانشگاه پیام نور) - صفحه:139-156

  tick  تاثیر رویکرد محتواییِ آموزش فلسفه برای کودکان بر باورهای فراشناختی و تفکر انتقادی دانش‌آموزان ابتدایی - صفحه:157-172

  tick  طراحی و اعتباریابی الگوی کیفیت خدمات آموزشی در موسسه‌ها و دانشگاه‌های مجازی ایران - صفحه:173-191
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved