>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در نظام های آموزشی   
سال:1397 - دوره:12 - شماره:43


  tick  چگونگی کاربست قدرت در استقلال دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران: یک تحلیل گفتمان انتقادی - صفحه:7-24

  tick  شناسایی روش‌های توسعه کارکنان در نظام آموزش عالی؛ مورد دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 - صفحه:25-39

  tick  استقرار مدیریت دانش در دانشگاه‌های ایران - صفحه:41-63

  tick  ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان پایه دهم و معلمان متوسطه اول در آزمون سواد ریاضی - صفحه:65-84

  tick  رابطه سبک‌های یادگیری و قابلیت آینده‌پژوهی با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی پژوهشی - صفحه:95-102

  tick  اثربخشی تلفیق الگوی طراحی انگیزشی کلر با آموزش درس علوم تجربی بر هیجان های تحصیلی دانش آموزان - صفحه:103-120

  tick  نقش واسطه‌ای هیجان‌های پیشرفت در رابطه میان جو روانی-اجتماعی کلاس و فرسودگی تحصیلی - صفحه:121-136

  tick  نقش واسطه ای اعتماد شناختی و تعهد عاطفی بر رابطه رضایتمندی شغلی و قصد اشتراک گذاری دانش - صفحه:137-153

  tick  تبیین و طراحی الگوی پویندگی و تحرک نظام آموزش عالی: رویکرد داده بنیاد - صفحه:155-173

  tick  الزامات و استراتژی های های تدوین و اجرا در خصوصی‌سازی آموزش عالی و ارایه پیشنهادات اصلاحی برای آن - صفحه:175-206

  tick  تاثیر مدل طراحی آموزشی موج‌وار بر مهارت‌های حل مسئله دانشجویان - صفحه:207-221

  tick  بررسی عوامل موثر بر استفاده و پذیرش فن‌آوری رایانه توسط معلمان در امر تدریس با استفاده از نقشه‌های شناختی فازی - صفحه:223-233
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved