>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در نظام های آموزشی   
سال:1393 - دوره:8 - شماره:26


  tick  طراحی و تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان برنامه درسی آموزش عالی - صفحه:7-45

  tick  ارائه یک الگوی طراحی تعامل در محیط های یادگیری الکترونیکی مشارکتی با توجه به نقش توانمندی زیبایی شناسی - صفحه:47-69

  tick  نگرش دانشجویان دانشگاه های دولتی استان تهران در رابطه با طرح حذف آزمون سراسری و جایگزینی آن با سوابق تحصیلی - صفحه:71-98

  tick  نقش سبک های تفکر مدیران آموزشی در انطباق رفتار آنان با شاخص های رهبری تحولی - صفحه:99-126

  tick  تحلیلی بر برنامه های درسی نظام آموزش عالی در افزایش جامعه پذیری سیاسی دانشجویان(مطالعه موردی، دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه شیراز) - صفحه:127-148

  tick  شناسایی سبک های یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه به منظور ارائه روش های تدریس اثربخش - صفحه:149-172

  tick  بررسی مقایسه ای کیفیت برنامه درسی برخی دانشگاه های دولتی بر مبنای دیدگاه اعضای هیات علمی - صفحه:173-196

  tick  نقش آسیب های موبایل در جنبه های اخلاقی و اجتماعی نوجوانان 10 تا 15 سال - صفحه:197-197
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved