>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در نظام های آموزشی   
سال:1395 - دوره: - شماره:33


  tick  تدوین چارچوب طراحی بازی های رایانه‌ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری اصول - صفحه:7-32

  tick  رابطه‌ی توانایی حل مسئله اجتماعی با حافظه کاذب در نوجوانان بزهکار و عادی - صفحه:33-50

  tick  نقش تعلل ورزی، خود تنظیم‌گری و باورهای فرا شناختی در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه - صفحه:51-72

  tick  نقش متغیرهای آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی - صفحه:73-84

  tick  رابطه‌ی بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خلاقیت هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان - صفحه:85-100

  tick  بررسی نقش عوامل آموزشی محیطی بر عملکرد شرکت‏های تولید محصول ارگانیک - صفحه:101-117

  tick  مطالعه و بررسی تاثیر اجرای خط‌مشی‌های آموزش عالی کشور با توجه به ارزیابی برنامه‌های سوم و چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - صفحه:119-144

  tick  عوامل موثر بر کندی پیاده‌سازی خدمات بانکی از دیدگاه کارمندان بانک(مطالعه موردی بانک تجارت) - صفحه:145-169

  tick  بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه - صفحه:171-188

  tick  بررسی ویژگی‌های زیستی، شخصیتی و بهره هوشی در نوجوانان بزهکار استان سیستان و بلوچستان - صفحه:189-208

  tick  بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و کیفیت تجارب یادگیری در دانش‌آموزان - صفحه:209-231
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved