>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در نظام های آموزشی   
سال:1395 - دوره: - شماره:34


  tick  بررسی مولفه‌ های موثر بر استفاده بهینه از تلفن همراه در راستای تعدیل آسیب‌ های اجتماعی - صفحه:1-34

  tick  ارزیابی معیارهای موثر بر شایسته‌یابی و شایسته‌ گزینی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه ها از دیدگاه اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی - صفحه:35-58

  tick  تاثیر چندرسانه‌ای آموزشی طراحی‌ شده بر اساس نظریه‌ی بار شناختی بر یادگیری، یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم‌توان ذهنی در درس علوم - صفحه:59-84

  tick  رابطه درگیری شناختی با هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد - صفحه:85-108

  tick  بررسی نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در ارتباط با سبک‌های مشارکت در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان - صفحه:109-132

  tick  بررسی تطبیقی نظام‌های ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش‌های کاربردی در جهان - صفحه:133-166

  tick  اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر افکار انگیزشی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران - صفحه:167-180

  tick  بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی در بنیاد ملی نخبگان(مطالعه‌ی موردی بنیاد ملی نخبگان) - صفحه:181-206

  tick  رابطه تناسب شغلی مدیران و عملکرد آنها در مدارس مقاطع‌ مختلف تحصیلی شهر رودسر - صفحه:207-220

  tick  پیش‌بینی میزان آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان بر اساس هوش هیجانی مادران آن‌ها - صفحه:221-246

  tick  تاثیر سبک‌های فرزند پروری بر میزان پرخاشگری جوانان - صفحه:247-275
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved