>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در نظام های آموزشی   
سال:1394 - دوره:9 - شماره:28


  tick  اثربخشی آموزش طرحواره درمانی به شیوه گروهی بر تعدیل طرحواره های ناسازگار اولیه دانش آموزان مورد آزار - صفحه:7-30

  tick  پیش بینی رویکردهای مطالعه دانشجویان از طریق صفات شخصیت با واسط هگری اهداف پیشرفت - صفحه:31-58

  tick  عادات و نگرش های خواندن دانشجویان کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی - صفحه:59-86

  tick  تاثیر روش آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکنترلی دانش آموزان دختر - صفحه:87-104

  tick  بررسی تاثیر سرمایه نمادین بر تسهیم دانش و فرهنگ مشارکت تیمی در آموزش عالی مورد مطالعه، اعضای هیئت علمی دانشگاه دولتی ایلام - صفحه:105-149

  tick  مطالعه تطبیقی سرفصل برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با تاکید بر آموزش ویژه در دانشگاه های امریکا و ایران - صفحه:151-177

  tick  کنکاش در عملکرد خانواده: مقایسه موقعیت فرهنگی اجتماعی، سبک های والدگری، انسجام و عملکرد خانواده، قابلیت های درون فردی و بین فردی در دانش آموزان دختر و پسر - صفحه:179-195

  tick  تحلیل همبستگی بین تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند با انگیزش تحصیلی آنان - صفحه:197-217
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved