>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در نظام های آموزشی   
سال:1389 - دوره:4 - شماره:11


  tick  بررسی مقایسه ای ویژگی استعاره های موفقیت رتبه های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری - صفحه:9-24

  tick  جهت گیری هدفی، خودکارامدپنداری و اضطراب ریاضی در دانش آموزان پایۀ دوم دوره متوسطه - صفحه:25-40

  tick  مقایسۀ جهت گیری هدف پیشرفت و بازده های شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی نمونه و عادی - صفحه:41-57

  tick  وضعیت ابعاد محیط فرهنگی در دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران بر اساس ابعاد چهارگانۀ مدل هافستد - صفحه:59-81

  tick  پیش بینی رضایت شغلی دبیران بر اساس الگوی پنج عاملی شخصیت و هوش عاطفی - صفحه:83-113

  tick  بررسی تاثیر شایستگی مدیران مدارس شهرستان دورود بر عملکرد آنان - صفحه:115-136

  tick  تعامل خوداثربخشی با دو شیوه آموزشی در واکنش به تاثیر ارزشیابی آموزش و عملکرد پس از آموزش در یک شرکت صنعتی - صفحه:137-162

  tick  آسیب شناسی نظام ارزیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری - صفحه:163-190
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved