>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در نظام های آموزشی   
سال:1396 - دوره: - شماره:38


  tick  اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر نرم‌افزار چندرسانه‌ای ساخت نقشه ذهنی بر مهارت‌های شناختیِ درسِ علوم در دانش‌آموزان دختر پایه هشتم - صفحه:7-37

  tick  رابطه مولفه های نابرابری جنسیتی با انگیزش تحصیلی زنان - صفحه:39-57

  tick  عوامل موثر بر موفقیت تحصیلی رتبه‌های برتر کنکور : نظریه زمینه‌ای - صفحه:59-79

  tick  بررسی تطبیقی تاثیر توسعه آموزشی بر توسعه ایران و کشورهای منتخب - صفحه:81-136

  tick  هسته ارزشیابی‌های خود و فرسودگی تحصیلی: نقش واسطه‎ای سبک‌های مقابله‎ای - صفحه:81-101

  tick  تدوین مولفه‌های ویژگی‌های رهبری استراتژیک و بررسی تطابق آن با ویژگی‌های موردنیاز مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه متخصصان - صفحه:137-170

  tick  تحلیل پدیدارشناسی معنای ذهنی دانشجو از دانشگاه - صفحه:171-193

  tick  ارزیابی عملکرد مدارس غیردولتی شهر تهران با مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌های بازه‌ای - صفحه:195-217

  tick  مقایسه حرمت خود، منبع کنترل و کمال‌گرایی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار - صفحه:219-241
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved