>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در نظام های آموزشی   
سال:1396 - دوره: - شماره:36


  tick  نقش واسطه‌‌ای عزت نفس در رابطه بین سرمایه اجتماعی و امید تحصیلی دانشجویان نخبه ورزشی - صفحه:7-40

  tick  تاثیر آموزش هنر بر حافظه بصری افراد - صفحه:41-60

  tick  برازش الگوی سالم‌زیستی خود تجزیه‌ناپذیر در دانشجویان ایرانی - صفحه:61-88

  tick  روند تغییرات و نقش عوامل نگرش، علاقه و خودپندارۀ علوم دانش‎آموزان پایۀ هشتم بر پیش‏بینی عملکرد علوم بر مبنای مطالعات تیمز - صفحه:89-120

  tick  شناسایی عوامل علّی موثر بر الگوی آموزش‌های مجازی دانشگاهی در ایران - صفحه:121-144

  tick  درآمدی بر جامعه شناسی تاریخی تقاضای اجتماعی آموزش در ایران - صفحه:145-180

  tick  تبیین فلسفه یادگیری با تاکید بر نظریه یادگیری وینچ - صفحه:181-208

  tick  اثربخشی آموزشی شکوفایی بر هیجان‌های مثبت، روابط، احساس معنی، پیشرفت و مجذوبیت پژوهشگران جوان و نخبگان - صفحه:209-230

  tick  طراحی مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری تفسیری - صفحه:231-260

  tick  پیش‌بینی رفتارهای تخریبی فرزندان از طریق بافت و کارکرد خانواده با میانجی‌گری نظم‌جویی شناختی هیجان و نظریه ذهن - صفحه:261-282
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved