>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1396 - دوره:27 - شماره:96


  tick  تعیین توزیع انواع منافذ سنگ مخزن آسماری با استفاده از نشانگرهای لرزه ای سه بعدی (3d)، در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران - صفحه:4-18

  tick  ببهبود عملیاتی مدل ظرفیت- مقاومت در پیش بینی عملکرد فرآیند سیلاب زنی مبتنی بر کل بازه تولید - صفحه:19-33

  tick  مطالعه مقایسه‌ای دو حلال دی‌متیل‌فرم‌آمید و دی‌متیل‌سولفوکسید در استخراج ترکیبات گوگردی اکسید شده از گازوئیل - صفحه:34-45

  tick  طراحی میکرومدل‌های جدید سه‌بعدی برای بررسی عملکرد نانوذرات سیلیکا در افزایش اثربخشی تزریق آب - صفحه:46-55

  tick  بررسی پارامتر پایداری با زمان و تعیین فرمولاسیون بهینه سیالات حفاری افرونی پایه روغنی - صفحه:56-69

  tick  ساخت نانو ذرات Zno به روش صوتی - شیمیایی برای بهبود عملکرد فتوکاتالیستی آن‌ها در تبدیل گازهای گلخانه‌ای - صفحه:70-81

  tick  مدل‌سازی سه بعدی پهنه‌های هرزروی گل حفاری با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی فازی گستافسون-کسل تعمیم یافته (مطالعه موردی: یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران) - صفحه:82-97

  tick  بررسی نفوذپذیری وابسته به تنش در مخازن شکاف‌دار با استفاده از روش عددی المان مجزاء - صفحه:98-112

  tick  بررسی اثر پراکنده‌کننده‌های دودسیل بنزن سولفونیک اسید و تولوئن بر روی میزان رسوب‌گذاری آسفالتین در نفت مرده و زنده - صفحه:113-126

  tick  سنتز مشتقات سولفوسوکسینات به‌عنوان امولسیفایر جهت سیالات حفاری امولسیونی پایه آبی - صفحه:127-139

  tick  بررسی آزمایشگاهی پدیده‌ مارانگونی حرارتی در بازیافت نفت پسمانده در یک ماتریس‌ شکاف‌دار - صفحه:140-150

  tick  حذف ترفتالیک‌اسید از پساب صنایع پتروشیمی با فرایند ازوناسیون در راکتورهای نیمه پیوسته - صفحه:151-161
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved