>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1395 - دوره:26 - شماره:89


  tick  توسعه شبیه‏ساز نفت سیاه با استفاده از شبکه‏بندی بی‌سازمان هوشمند - صفحه:4-12

  tick  تاثیر کانی‌زایی انیدریت بر کیفیت مخزنی دولومیت‌های سازند عرب؛ مطالعه موردی در یکی از میادین هیدروکربنی خلیج فارس - صفحه:13-24

  tick  بررسی تولید هیدروژن با استفاده از فرایند ریفرمینگ بخار آب با متان در حضور کاتالیزور نیکل در دماهای متوسط - صفحه:25-34

  tick  تعیین شرایط بهینه نمک‏زدایی از آب همراه با فرآیند الکترودیالیز - صفحه:35-44

  tick  مطالعه تاثیر آلودگی نفتی بر نفوذپذیری و مقاومت برشی خاک‌های ماسه‏ای - صفحه:45-56

  tick  بررسی تجربی اثر روش جداسازی بر مورفولوژی سطح و ساختار آسفالتین - صفحه:57-67

  tick  بررسی اثر پراکنده‏سازها بر سینتیک نشست رسوب آسفالتین با استفاده از روش کدورت‏سنجی - صفحه:68-79

  tick  هیدروژن‏‏زدایی اکسایشی پروپان روی کاتالیست دوفلزی نیکل - وانادیوم برپایه ترکیبی تیتانیا - سیلیکا - صفحه:80-91

  tick  بررسی آزمایشگاهی تشکیل رسوب سولفات استرانسیم در سیستم‌های تزریق مخلوط آب دریا و آب تولیدی مخزن در یکی از مخازن کربناته و مطابقت آن با مدل ژاکس - صفحه:92-102

  tick  استفاده از روش پایش گرانروی برای مشخص کردن رفتار ترمودینامیکی آسفالتین به‌همراه مدل‏سازی با مدل اصلاح‏شده جامد - صفحه:103-115

  tick  بهبود سختی و مقاومت به سایش فولاد Astm A-106 با استفاده از ذرات Sic به روش جوشکاری Gtaw - صفحه:116-127

  tick  مطالعه آزمایشگاهی کارایی کمک‏حلال‏های مختلف و حلال جایگزین برای کاهش استفاده از حلال‎های آروماتیکی در فرآیند آسفالتین‏زدایی از چاه‌های نفت - صفحه:128-137

  tick  شبیه‌سازی عددی عملکرد مخزن اسکیمر موجود در یک واحد نمک‌زدایی برای جانمایی مناسب دیواره‌های حایل - صفحه:138-152

  tick  بررسی تجربی و مدل‌سازی ترمودینامیکی فرآیند استخراج لیپید از ریزجلبک مرطوب - صفحه:153-164

  tick  بهبود روش‌های تعیین پارامترهای محاسبه تراوایی مخازن کربناته با استفاده از امواج استونلی - صفحه:165-174

  tick  تعیین و پیش‌بینی رخساره‌های منفذی براساس تلفیقی از داده‌های تزریق جیوه، پتروفیزیکی و پتروگرافی با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی خودسازمان‏ده و ماشین بردار پشتیبان - صفحه:175-187
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved