>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1396 - دوره:27 - شماره:92


  tick  مدل‌سازی تحلیلی فرآیند آشام مجدد بین ماتریس‌ها در فرآیند ریزش ثقلی در ناحیه مورد هجوم گاز - صفحه:4-15

  tick  پیش‌بینی خواص شکاف‌ها در یک میدان نفتی با استفاده از روش‌های تخمین‌گر - صفحه:16-26

  tick  تخمین امتیاز‌دهی ژئوفیزیکی توده سنگ (Gsr) از داده‌های لرزه‌ای در مخازن کربناته با استفاده از سیستم‌های هوشمند: با مثالی از میدان گازی پارس جنوبی - صفحه:27-43

  tick  بررسی ژئومکانیکی ایجاد شکاف در مخازن تخلیه شده - صفحه:44-54

  tick  بررسی مکانیسم نفوذ ملکولی طی تزریق Co2 و گاز هیدروکربنی در بلوک منفرد و مدل سکتوری مخزن شکافدار - صفحه:55-68

  tick  ارزیابی لاگ‌های چاه‌پیمایی در شناسایی سکانس‌های رسوبی: مثالی از توالی‌های پرمین تریاس نواحی خلیج فارس و فارس ساحلی - صفحه:69-81

  tick  مطالعه رفتار جذب و خواص دینامیکی مخلوط هیدروکربن-آب-گاز اسیدی در فضای نانوحفرات کربناته و کائولینیتی با استفاده از روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی - صفحه:82-91

  tick  سنتز مقایسه‌ای نانوکاتالیست Ni/Z25m75 به روش تلقیح و سل-ژل جهت استفاده در تبدیل اتان به اتیلن در حضور دی‌اکسید‌کربن و اکسیژن - صفحه:92-105

  tick  ارزیابی پتانسیل مخزنی زون‌های سازندهای آپشرون و آقچاگیل در یکی از چاه‌های خزر جنوبی براساس رخساره‌های رسوبی و الکتروفاسیس - صفحه:106-119

  tick  بهینه‌سازی تولید و تزریق با استفاده از روش کاهش مرتبه مدل در شبیه‌سازی مخازن هیدروکربنی - صفحه:120-129

  tick  مدل‌سازی عددی رفتار چاه نفت در سازند نمکی (مطالعه موردی: یکی از چاه‌های نفت میدان کوپال) - صفحه:130-141

  tick  مطالعه ژئوشیمیایی ادخال‌های مایع نفتی در چاه‌های میدان نفتی منصوری - صفحه:142-151

  tick  بررسی آزمایشگاهی پایداری فوم حاصل از نانوذره و سورفکتانت در حضور نفت خام - صفحه:152-163

  tick  اندازه‌گیری میزان گاز مصرفی در فرآیند تشکیل هیدرات کربن‌دی‌اکسید در سیستم آب+ کربن‌دی‌اکسید+ تترا ان بوتیل آمونیوم فلوراید - صفحه:164-172

  tick  شبیه‌سازی Cfd حذف دی‌اکسید‌کربن از مخلوط گازی توسط تماس‌دهنده غشایی فیبر توخالی پلی‌وینیلیدین ‌فلوراید - صفحه:173-185

  tick  بهینه‌سازی روابط تجربی و تحلیلی تراوایی نسبی در سیستم‌‌های نفت– آب - صفحه:186-199
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved