>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1395 - دوره:26 - شماره:87


  tick  بررسی تغییرات هیدرودینامیک بسترسیال با مقایسه جاذب سیگنال‌های ارتعاشی بستر به روش آماری دیکس - صفحه:4-13

  tick  تعیین میزان جزء آروماتیک کروسین به‌وسیله طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون و کربن - صفحه:14-23

  tick  ارزیابی اثر تنش‌های پسماند بر مقاومت استاتیکی و چقرمگی دینامیکی ناحیه جوش چند گذر محیطی در خطوط انتقال گاز طبیعی ایران بر اساس معیارهای جدید طراحی - صفحه:24-36

  tick  تاثیر دوگانه چینه‌نگاری سکانسی بر کیفیت مخزنی رسوبات کربناته، مثالی از سازندهای کنگان و دالان در میدان گازی پارس جنوبی - صفحه:37-51

  tick  بهینه‌سازی پارامترهای میکروسینتیکی فرآیندهای گوگردزدایی اکسیداسیونی 4 و 6-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن با کمک امواج فراصوت و بدون امواج فراصوت از مدل دیزل - صفحه:52-63

  tick  تعیین الکتروفاسیس‌های مخزن بنگستان با استفاده از شبکه عصبی Som در یکی از میادین جنوب غرب ایران - صفحه:64-74

  tick  ارزیابی عدم قطعیت در پیش‌بینی ضریب بازیافت از مخازن گازی تحت رانش آب - صفحه:75-87

  tick  مدلسازی سه بعدی تخلخل با استفاده از روش شبیه سازی گوسی متوالی در یکی از میادین نفتی خلیج فارس - صفحه:88-95

  tick  مدل‌سازی فیزیکی و عددی تاثیر اندازه گراول پک بر تولید ماسه در چاه‏های نفت با طراحی و ساخت دستگاه - صفحه:96-106

  tick  تعیین رخساره‌های الکتریکی مخزنی با استفاده از روش‌های خوشه‌سازی (Som ،Ahc ،Mrgc و Dynclust) در بخش عرب در چاه 2s-05 میدان نفتی سلمان - صفحه:107-117

  tick  سنتز و تعیین مشخصات کاتالیست نانوساختار Sapo-34 تقویت شده با La برای تبدیل متانول به الفین‌های سبک - صفحه:118-136

  tick  مطالعه تجربی توزیع اندازه قطره در ستون استخراج کوهنی - صفحه:137-145

  tick  به‌کارگیری روش نلدر- مید در حل مدل‌های کشفی- فرایندی جهت تخمین حجم ذخایر نفت - صفحه:146-156

  tick  پیش‌بینی و مدل‌سازی پنجرۀ ایمن وزن گل حفاری بر اساس اطلاعات چاه پیمایی در یکی از میادین گازی جنوب ایران - صفحه:157-166

  tick  بهینه‌سازی عملیات شستشوی معکوس فیلترهای شنی به‌وسیله پروفایل‌های غلظت در طی زمان شستشو - صفحه:167-176

  tick  مطالعه اثر مخلوط بیوپلیمر-ماده فعال سطحی بر عملکرد گل حفاری پایه آبی - صفحه:177-186
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved