>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1392 - دوره:23 - شماره:75


  tick  رفتار رئولوژیکی امولسیون های نفت خام یکی از میادین نفتی ایران - صفحه:3-19

  tick  بررسی خصوصیات مخزنی با انجام برگردان داده های لرزهای و تلفیق نشانگرهای لرزه ای در سازند سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران - صفحه:20-29

  tick  بررسی اثر بازدارنده های خطی و شاخه دار بر جلوگیری از تجمع ذرات آسفالتین در نفت خام با استفاده از روش ویسکومتری - صفحه:30-39

  tick  طراحی و بهینه سازی دانه بندی غیریکنواخت سیمان حفاری به منظور دستیابی به خواص مطلوب دوغاب و سنگ سیمان - صفحه:40-48

  tick  شبیه سازی سه بعدی استاتیکی و تخمین پارامترهای مخزنی با به کارگیری روشهای زمین آماری در یکی از مخازن ایران - صفحه:49-57

  tick  بررسی استفاده از امولسیون آب- سوخت به منظور بهبود فرآیند احتراق سوخت مازوت - صفحه:58-67

  tick  مدل سازی تشکیل هیدرات در برخی مبردها با استفاده از معادله حالت Cpa جهت تعیین پارامترهای کیهارا - صفحه:68-77

  tick  تعیین سیستم تخلخل سه گانه در یک مخزن کربناته با استفاده از لاگ تصویرگر و لاگ های چاه پیمایی - صفحه:78-88

  tick  تهیه و ارزیابی غشاهای شبکه آمیخته پلی وینیل کلراید-نانوذرات اکسیدروی به منظور جداسازی Co2 /N2 Co2/Ch4 و N2/Ch4 - صفحه:89-101

  tick  ارائه روش ترکیبی پیش پردازش داده ها در ماشین بردار رگرسیون جهت پیش بینی کیفیت گازوییل پالایش شده - صفحه:102-116

  tick  مقایسه روش های شبکه عصبی خود سازنده و آنالیز خوشه ای برای ارزیابی مقدار کربن آلی در سازندهای محتوی هیدروکربن با استفاده از سیستم های هوشمند - صفحه:117-130

  tick  مطالعه آزمایشگاهی آسیب دیدگی سنگ مخزن در اثر رسوب آسفالتین طی فرآیند تخلیه طبیعی در یکی از مخازن ایران - صفحه:131-141
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved