>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1391 - دوره:22 - شماره:72


  tick  مدل سازی ترمودینامیکی جذب سطحی گازهای خالص و مخلوط های دوتایی و سه تایی گازی با استفاده از مدل دانسیته موضعی ساده شده - صفحه:3-21

  tick  مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی سینتیکی تشکیل هیدرات کربن دی اکسید در حضور مایعات یونی - صفحه:22-29

  tick  روشی نو جهت ترک یابی اسکله های نفتی، سازه و تجهیزات فلزی از روی عایق و پوشش های حفاظتی - صفحه:30-37

  tick  بهینه سازی تولید نفت در چاه های هوشمند با روش طرح آزمایش ها - صفحه:38-57

  tick  ارزیابی رویکردهای مختلف در پیش بینی الگوی ترک در عملیات ایجاد شکاف هیدرولیکی در مخازن نفتی و ارائه یک رویکرد جدید - صفحه:58-73

  tick  بررسی اثر گل حفاری بر ارتعاشات ساقه های مته - صفحه:74-84

  tick  شناسایی شکستگی ها در نمودارهای تصویری الکتریکی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر و الگوریتم ژنتیک - صفحه:85-98

  tick  اکسیداسیون جزئی بوتان با استفاده از کاتالیست های نیکلی بر پایه زئولیت - صفحه:99-109

  tick  جداسازی باکتری های مولد بیوسورفاکتانت از نمونه خاک های آلوده به نفت جزیره سیری - صفحه:110-119

  tick  سنتز و ارزیابی آلکیل سولفوسوکسینات اتوکسیله به عنوان پراکنده ساز (دیسپرسانت) لکه های نفتی در دریا - صفحه:120-131

  tick  بررسی تجربی فرآیند ساخت غشاء کربنی بر روی پایه های سرامیکی با استفاده از رزین فنلی به عنوان ماده پیشتاز - صفحه:132-143

  tick  تفکیک زون های مختلف مخزن هیدروکربنی با کمک رخساره های الکتریکی - صفحه:144-153
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved