>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1391 - دوره:22 - شماره:70


  tick  اثر شرایط عملیاتی و خواص خوراک بر محتوای گوگرد محصول مایع حاصل از شکست حرارتی ته مانده برج تقطیر خلا و مدل سازی سینتیکی واکنش های ترکیبات گوگردی - صفحه:3-12

  tick  بررسی امکان تشکیل کک در ریفرمر میدرکس - صفحه:13-23

  tick  اثر مواد فعال سطحی غیر یونی بر سرعت تشکیل هیدرات متان و ظرفیت ذخیره سازی آن - صفحه:24-31

  tick  افزایش ظرفیت شبکه مبدل های حرارتی با به کارگیری مبدل هایی با لوله های پیچشی - صفحه:32-42

  tick  بررسی تصفیه پذیری فاضلاب پالایشگاه نفت با استفاده از بیوراکتور غشایی - صفحه:43-55

  tick  مدل سازی اثرات ترکیبی جریان های آب، یون و حرارت روی پروفیل فشار منفذی در اطراف چاه حفاری شده در سازندهای شیلی - صفحه:56-67

  tick  بررسی عملکرد راکتور غشایی سرامیکی پروسکایتی Bscfo در اکسیداسیون جزیی متان جهت تولید گاز سنتز - صفحه:68-76

  tick  استفاده از نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده با مایعات یونی جهت حذف ترکیبات گوگردی آروماتیک بنزین - صفحه:77-84

  tick  بررسی آنالیز عددی جا به جایی مغشوش آب و گل حفاری درون محفظه مربعی با استفاده از روش های مختلف اغتشاش - صفحه:85-100

  tick  تخمین مقدار تنش قائم با استفاده از اطلاعات لاگ های گرافیکی و پتروفیزیکی چاه در میدان نفتی منصوری و ارائه یک رابطه تجربی برای تخمین تنش افقی - صفحه:101-116
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved