>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1393 - دوره:24 - شماره:80


  tick  الگوریتم تبرید شبیه‌سازی شده‌ انطباق‌پذیر و سریع برای مدل‌سازی شبکه شکاف‌ها در مخازن شکاف‌دار طبیعی - صفحه:4-18

  tick  تاثیر مواد فعال سطحی بر هیدرودینامیک و انتقال جرم در بیورآکتور هواراند آکنده - صفحه:19-27

  tick  تخمین تراوایی با استفاده از الکتروفاسیس‌ها در یکی از مخازن کربناته میادین جنوب غرب ایران - صفحه:28-41

  tick  مطالعه آزمایشگاهی فرآیند تزریق آب به نمونه سنگ مخزن ماسه‌ای با رویکرد اثر شکاف بر اندازه‌گیری آسیب‌دیدگی سازند - صفحه:41-53

  tick  ساخت نانو ذره نیکل پوشش‌دار و بررسی کاربرد آن در روانکارها - صفحه:54-62

  tick  بررسی زون‌های غنی از ماده آلی با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی سازندهای پابده و کژدمی در میادین نفتی آغاجاری و پازنان - صفحه:63-74

  tick  ارائه یک معادله تجربی جدید برای پیش‌بینی گرانروی گاز - صفحه:75-84

  tick  کاهش گوگرد گازوییل به کمک امواج اولتراسونیک - صفحه:85-95

  tick  استفاده از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته ‌ازناسیون جهت کاهش لجن‌ بیولوژیکی تصفیه‌خانه پالایشگاه بندرعباس - صفحه:96-104

  tick  مقایسه عملکرد مدل Mmfh و مدل جامد جهت پیش‌بینی اثر نوع و میزان تزریق گاز ترش بر تشکیل آسفالتین در مخازن نفتی - صفحه:105-113

  tick  بررسی و تعیین مدل مناسب تراوایی نسبی آب نفت در مخازن کربناته ایران - صفحه:114-122

  tick  کاربرد تجزیه مقدار منفرد در تضعیف نوفه تصادفی در داده‌های مصنوعی و واقعی لرزه‌ای - صفحه:123-134

  tick  تحلیل عددی واکنش‏های شیمیایی بین سازندهای شیلی و محلول حفاری پایه آبی در یکی از سازند‏های جنوب غرب ایران - صفحه:135-146

  tick  بررسی فرآیند دولومیتی شدن در بخش‌های C4 تا F سازند قم در برش یورتشاه و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی - صفحه:147-161

  tick  مطالعه مشاهده‌ای ازدیاد برداشت میکروبی نفت با استفاده از میکرومدل - صفحه:162-169

  tick  تخمین حجم شیل با استفاده از نمودار تصویری Fmi - صفحه:170-174
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved