>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش نفت   
سال:1398 - دوره: - شماره:108


  tick  بررسی تجربی اثر شوری و نوع یون بر پایداری امولسیون‌های آب در نفت - صفحه:4-16

  tick  توسعه یک مدل ریاضی جهت تخمین ضریب هدایت گرمایی سنگ با استفاده از آنالوژی بین انتقال الکتریسیته و انتقال حرارت - صفحه:17-27

  tick  تخمین دقیق پارامترهای چاه‌آزمایی با استفاده از یک الگوریتم ترکیبی و مقایسه آن با یک نرم‌افزار رایج صنعتی - صفحه:28-40

  tick  بررسی آزمایشگاهی تشکیل هیدرات متان در حضور سیال دو فازی آب هیدروکربن - صفحه:41-49

  tick  اثر بارگذاری هیدرواستاتیک بر خواص پتروفیزیکی، ژئومکانیکی و ساختاری سنگ مخزن کربناته - صفحه:50-64

  tick  تبدیل فوتوکاتالیستی آلاینده سمی و فراوان H2s به سوخت پاک هیدروژن و عنصر مفید گوگرد با استفاده از انرژی ماده نانوساختار منگنز سولفید - صفحه:65-72

  tick  بررسی آزمایشگاهی مکانیسم جابه‌جایی میکروسکوپی سیلاب‌زنی مواد فعال سطحی در شرایط شوری و دمای بالا - صفحه:73-84

  tick  مطالعه تجربی و شبیه‌سازی Cfd اندازه‌گیری جریان دوفازی با استفاده از دبی‌سنج روزنه‌ای - صفحه:85-96

  tick  شناسایی لکه‌های آلودگی‌های نفتی با استفاده از سری زمانی داده‌های سنجنده مودیس (مطالعه موردی: آب‌های خلیج‌فارس) - صفحه:97-106

  tick  بررسی اثر دما و پلیمر پلی اکریل آمید هیدرولیز شده بر روی چگالی جذب سورفکتانت تریتون ایکس 100 در سنگ‌های کربناته - صفحه:107-118

  tick  جداسازی باکتری بومی گرمادوست Bacillus Thermoamylovorans گوگردزدا و بهینه‌سازی محیط کشت - صفحه:119-131

  tick  مدل‌سازی زمین آماری سنگ رخساره‌ای نهشته‌های کربناته تبخیری سازند کنگان، بر مبنای آنالیز واریوگرافی و روش شبیه‌سازی شاخص پی‌درپی در یکی از میادین خلیج فارس - صفحه:132-145
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved